Go to Top

RODO

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR”, „Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych przez firmę PAPI SERVICE  Sp. z o.o.  siedzibą w Poroninie  oraz o zasadach na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Treść ta ma charakter informacyjny i nie wymaga z Państwa strony podjęcia jakichkolwiek działań. W przypadku pytań, uwag lub sugestii dotyczących zawartych informacji lub stosowanych przez nas praktyk w zakresie ochrony prywatności, prosimy o kontakt na adres biuro@papiservice.pl.

Informacje dla Partnerów Biznesowych PAPI SERVICE Sp. z o.o. dotyczące przetwarzania ich danych osobowych

PAPI SERVICE Sp. z o.o. z siedzibą w Poroninie ul. Kasprowicza 28, 34-520 Poronin zobowiązuje się do ochrony prywatności swoich Partnerów Biznesowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Od maja 2018 r. na mocy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych („RODO”) na terenie Unii Europejskiej zostały wprowadzone nowe standardy prawne w zakresie ochrony danych.

„Partnerzy Biznesowi” oznaczają każdą osobę fizyczną, z którą PAPI SERVICE Sp. z o.o. prowadzi interesy, w tym m.in. przedstawicieli i pracowników klientów, dostawców, usługodawców i konkurentów. Celem niniejszego pisma jest poinformowanie przyszłych i obecnych Partnerów Biznesowych, o przetwarzaniu ich danych osobowych przez PAPI SERVICE Sp. z o.o.

PAPI SERVICE Sp. Z o.o. jest zobowiązana do przekazania tych informacji na podstawie RODO. Będziemy kontynuować przetwarzanie zbiorów danych osobowych w takim samym zakresie jak dotychczas. Nie muszą Państwo podejmować żadnych działań.

Obowiązki i dane kontaktowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest PAPI SERVICE Sp. z o.o. z siedzibą w Poroninie ul. Kasprowicza 28, 34-520 Poronin, biuro@papiservice.pl tel. +48 18 20 74 845, faks +48 18 20 74 845

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe

Przetwarzamy dane osobowe w zakresie niezbędnym do ochrony prawnie uzasadnionych interesów PAPI SERVICE Sp. z o.o.   (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO), na przykład w celu:

  • zawierania lub wykonywania umów lub prowadzenia innych relacji biznesowych (w tym do przetwarzania zamówień, realizacji dostaw lub płatności, lub w razie reklamacji), lub w celu przygotowywania zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi, ustalania warunków regulujących stosunki umowne i uczestniczenia w czynnościach związanych z rozwijaniem produktów, z naszymi klientami, dostawcami, usługodawcami i konkurentami, których przedstawicielem lub pracownikiem są Państwo;
  • przekazywania Państwa danych osobowych w ramach Spółki na wewnętrzne potrzeby administracyjne (np. w celach księgowych);
  • zapewnienia bezpieczeństwa IT i procesów IT;
  • zaangażowania usługodawców, w szczególności wewnętrznych i zewnętrznych dostawców usług IT wspierających naszą działalność gospodarczą;
  • prowadzenia postępowań w zakresie zgodności;

Ponadto przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji umów z osobami indywidualnymi (osobami fizycznymi), z którymi prowadzimy interesy, na przykład, w celu przetwarzania zamówień, realizacji dostaw lub płatności, lub w razie reklamacji, napraw albo roszczeń gwarancyjnych, lub w celu przygotowywania zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi, ustalania warunków regulujących stosunki umowne i uczestniczenia w czynnościach związanych z rozwijaniem produktów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

PAPI SERVICE Sp. z o.o. wypełnia także różne obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), które mogą wymagać przetwarzania Państwa danych osobowych. Takie obowiązki prawne mogą wynikać na przykład z regulacji podatkowych lub przepisów o handlu zagranicznym i sankcjach.

Odbiorcy Państwa danych osobowych

W ramach Spółki, dostęp do Państwa danych osobowych mają tylko upoważnieni pracownicy PAPI SERVICE Sp. z o.o. , o ile mieści się to w zakresie ich obowiązków służbowych. Spółka może angażować osoby trzecie do świadczenia określonych usług (np. usług IT). Ponadto możemy angażować m.in. doradców prawnych, konsultantów ds. zarządzania oraz audytorów. Takie osoby trzecie świadczą swoje usługi na naszą rzecz i pod naszą kontrolą oraz kierownictwem i mogą mieć dostęp do danych osobowych w zakresie wymaganym do świadczenia takich usług.

Dodatkowo, możemy, w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, przekazywać Państwa dane osobowe krajowym i zagranicznym organom państwowym (np. organom podatkowym lub organom ścigania) lub sądom w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa lub w celu ochrony interesów Spółki.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich jak i do żadnej organizacji międzynarodowej.

Prawa, które Państwu przysługują

Z zastrzeżeniem przepisów prawa, których zastosowanie należy zweryfikować w każdym osobnym przypadku, mają Państwo prawo do otrzymywania informacji o swoich danych osobowych oraz do żądania ich poprawienia lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec każdego przypadku przetwarzania danych opisanego powyżej.

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Poufność i przechowywanie danych

Każdy z naszych pracowników, jak również wszyscy pracownicy usługodawców zewnętrznych, którzy mają dostęp do i/lub przetwarzają dane osobowe, są zobowiązani do zachowania poufności takich danych.

WSZYSTKIE DANE BĘDĄ TRAKTOWANE JAKO ŚCIŚLE POUFNE I PRZECHOWYWANE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM PRZEZ OKRES OKREŚLONY W PRZEPISACH PRAWA.